:: เว็บบอร์ด ::
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

พูดคุย ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับงานด้านผังเมือง การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ความก้าวหน้าในการวางผังเมืองของแต่ละพื้นที่ มาตรฐานด้านผังเมือง ข้อกำหนดผังเมืองรวม รวมทั้งงานด้านการพัฒนาเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น

Talk, provide consulting service, answer questions related to town planning problem. Regulate actions according to town planning law. Follow up with development of each town plan project. Standardize town planning. Overall town planning specifications. Manage land reforming for land development.

3,265 กระทู้
1,364 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุดโดย ธิดารัตน์
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2567 , 15:37:07

พูดคุย ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามปัญหาด้านอาคารและด้านช่าง ได้แก่
      ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น ปัญหาการแตกร้าวขององค์อาคาร ปัญหาการทรุดตัวของอาคาร ปัญหาการต่อเติมบ้านหรืออาคาร การประมาณราคาก่อสร้าง และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการก่อสร้าง
      ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น การเดินท่อร้อยสาย ขนาดสายไฟ การติดเครื่องป้องกันไฟดูด การคิดค่าไฟฟ้า การลือกหลอดไฟ และการประมาณราคาระบบไฟฟ้า
      ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล เช่น การแก้ปัญหาเรื่องส้วมตัน ส้วมเต็ม ราดไม่ลง ส้วมมีกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียมีกลิ่นเหม็น การเลือกเครื่องทำน้ำร้อน การประมาณราคาระบบสุขาภิบาล
      ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ การคำนวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน การตรวจสอบสายสลิง การประมาณราคาระบบเครื่องกล

Talk, provide consulting service, answer questions related to building and technician problem such as,
      Structural engineering: building crack, building settlement, house or building addition, construction budget estimate, general knowledge of construction
      Electrical engineering : grounding, electrical cord size, electrical shock prevention, electrical calculation, lamp lock, electrical system budget estimate
      Sanitation engineering : lavatory system problem, odor problem, wastewater system problem, how to choose heating water system, sanitation system budget estimate
      Mechanical engineering : air conditioning and air flow system, air conditioning calculation, elevator system, after-use problem, sling inspect, mechanical system budget estimate

684 กระทู้
282 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุดโดย โกวิท
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2567 , 14:31:58

พูดคุย ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน การตรวจสอบอาคาร การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร มาตรฐานการออกแบบอาคาร มาตรฐานการทดสอบวัสดุ การประกอบกิจการโรงมหรสพ เป็นต้น

Talk, provide consulting service, answer questions related to the act of building control and the act of excavating and land filling. building examination, building inspector registration, buidling design standard, material standard test, theater service

10,503 กระทู้
4,736 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุดโดย ปริยสิริ
เมื่อ 8 เมษายน 2567 , 12:54:58

พูดคุย ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามปัญหาในเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ และที่เกี่ยวข้อง

Talk, provide consulting service, answer questions related to actions and activities of the department

4,833 กระทู้
1,588 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุดโดย โดเรม่อน
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2567 , 11:41:04