ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด

ico img   = ภาพหน้าจอแหล่งข้อมูล
ico link   = ลิงค์ URL แหล่งข้อมูล
ico doc   = ไฟล์เอกสารรูปแบบ *.docx, *.xlsx, อื่นๆ
ico pdf v2   = ไฟล์เอกสาร PDF
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน    
 O1  โครงสร้าง

 ο แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ico link 
 ο แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ico link

 O2  ข้อมูลผู้บริหาร

 ο แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) ผู้บริหารสูงสุด
     (2) รองผู้บริหารสูงสุด
 ico link
 ο แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ชื่อ-นามสกุล
    (2) ตำแหน่ง
    (3) รูปถ่าย
    (4) ช่องทางการติดต่อ

 O3  อำนาจหน้าที่

 ο แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ico link
**ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

 O4  ข้อมูลการติดต่อ

 ο แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ico link
    (1) ที่อยู่หน่วยงาน
    (2) หมายเลขโทรศัพท์
    (3) E-mail ของหน่วยงาน
    (4) แผนที่ตั้ง

การประชาสัมพันธ์    
 O5  ข่าวประชาสัมพันธ์

 ο แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงาน 
 ο แสดง QR Code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS
 ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ
 มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
 ico img ico link
 ο เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 O6  Q&A

 ο แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ หน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ
 กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น
 Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board (ไม่รวมถึง E-mail)
         - DPT LINE official Account ico img ico link
         - DPT Webboard ico img ico link
 ο สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
         - DPT LINE official Account ico img ico link
         - DPT Webboard ico img ico link

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ    
 O7  แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

 ο แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570) ico pdf v2

 O8

 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 ο แสดง แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 

    (1) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ico pdf v2

    (2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ตามแบบ สงป.301 ico pdf v2 ico link
    
 ο แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
 พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

    (1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) ico pdf v2

   (2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ตามแบบ สงป.301/สงป.302 ico pdf v2

 O9  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 ο รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ico link  ico pdf v2

การปฏิบัติงาน    
 O10

 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 ο แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ประกอบด้วย

    (1) คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ico pdf v2

    (2) หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ico pdf v2

    (3) แนวทางการปฏิบัติงานทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ (คอนกรีตico pdf v2

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน    
 O11

 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 ο แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ  ประกอบด้วย

    (1) การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (นิติบุคคล) ico pdf v2

    (2) การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (บุคคลธรรมดา) ico pdf v2

    (3) การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (นิติบุคคล) ico pdf v2

    (4) การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (บุคคลธรรมดา) ico pdf v2

    (5)  การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (นิติบุคคล) ico pdf v2

    (6)  การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (บุคคลธรรมดา) ico pdf v2

    (7)  การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (นิติบุคคลico pdf v2

    (8)  การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (บุคคลธรรมดา) ico pdf v2

    (9)  แนวทางการให้บริการสำหรับผู้ขอรับบริการงานทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ (คอนกรีต) ico pdf v2

 O12  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 ο สรุปสถิติจำนวนผู้ขอรับบริการในภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ico pdf v2

 O13  E-Service  

 ο ระบบการให้บริการ

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง   
 O14

 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 ο แสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน 
ที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567  ITA-O14 ico doc

 O15

 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 ο ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง

 O16

 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

 ο แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567  ITA-O16 ico doc

 O17

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 ο แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566 ITA-O17 ico doc

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O18  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ο แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(กองการเจ้าหน้าที่) ico pdf v2

 ο แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2567
(สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง) ico pdf v2

 O19  รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 ο แสดงรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) ico pdf v2

 ο แสดงรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการเจ้าหน้าที่) ico pdf v2

 ο แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง) ico pdf v2

 O20  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ο แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ico pdf v2

 ο พ.ร.บ. มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2562  ico pdf v2

 ο ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2564|ico pdf v2

 O21  การขับเคลื่อนจริยธรรม

 ο แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ประกอบด้วย
    (1)  การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 
           ico pdf v2 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง
           ico pdf v2 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง
           ico pdf v2 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง

    (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นในหน่วยงาน ico img ico pdf v2

    (3) การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ico link

   (4) โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ico pdf v2

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 O22  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  o ระบบร้องเรียน ทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง ico link
 O23  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  o ระบบร้องเรียน ทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง ico link
 O24  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
 o ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ico link

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
 O25  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  o แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย
    (1) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลังจัดทำร่างผังเมืองรวมเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ico pdf v2
    (2) การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ico pdf v2

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ico img   = ภาพหน้าจอแหล่งข้อมูล
ico link   = ลิงค์ URL แหล่งข้อมูล
ico doc   = ไฟล์เอกสารรูปแบบ *.docx, *.xlsx, อื่นๆ
ico pdf v2   = ไฟล์เอกสาร PDF
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบ
นโยบาย No Gift Policy  
O26  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2567 ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม) ico img ico link

O27   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 o การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ico pdf v2  ico link

O28   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 o แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566 ITA- O28 ico pdf v2

O29  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 o แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566 ITA- O29 ico pdf v2 
 o อินโฟกราฟิก การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ico pdf v2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  

 

O30   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย
    (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ของทางราชการ พ.ศ. 2558 : การออกใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ico pdf v2   
    (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ : กระบวนงานบริการการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ ico pdf v2
    (3) การจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิดไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ico pdf v2
    (4) การบริหารงานบุคคล : การดำเนินการทางวินัย ico pdf v2

O31  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566  ico pdf v2

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

o แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 1)  ico pdf v2

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต 

 

O32  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 o แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ico pdf v2

O33   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 o แสดงผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) ico link

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  

 

O34  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 o การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ico pdf v2

O35   รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 o การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมโยธาธิการและผังเมือง ico pdf v2