DPT INSIGHT

อัพเดทข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่สำคัญก่อนใคร จำนวน 17 เรื่อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในผังเมืองทุกระดับ ผังการระบายน้ำในจังหวัดลุ่มน้ำ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นต้น